Shafin Farko Sashin Blog Hanyar Tuntuba

Dun shafi duwaddanai on koyali

1 go.o

Kugal dun shafi waddanki on hunde ko yali fulbe i addini

2 didi

Dun wadda nai.on=> Audio=> Video=> Hotoji Dun fulbe

3 tati

Dun daraki don dun hautowai i addini=> Wa.azi mp3ko mp4=> Gimi yebo mp3 ko4=> Zikiriji mp3 ko mp4=> Hotoji modibbe

4 nayi

Num fu da ga shafi https://fulbe.zamaniweb.com

Sababbin Kasidun Blog

    Babu kasidu a halin yanzu.

Sassan Blog

Habaru ji Hotuna Audio Video